มทร.ธัญบุรี พัฒนาผักออร์แกนิกส์มาตรฐานสหภาพยุโรป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารสกัดชีวภาพร่วมกับกลไกการกระตุ้นชีวหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนผสมกับปุ๋ยชีวภาพนาโน (bio stimulation) ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการปลูกผักอินทรีย์ด้วยปุ๋ยชีวภาพและสารสกัดชีวภาพร่วมกับจุลินทรีย์นาโน (สูตรปรับปรุงใหม่) เพื่อความสะดวกแก่เกษตรกร เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ผลผลิตได้มาตรฐาน EU พร้อมกันนี้ นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษานำองค์ความรู้และปฏิบัติการจริงเพื่อแก้ปัญหามลพิษดินกรดด้วยกลไกการตุ้นและลดมลสารอันตรายปนเปื้อน ร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน THAN สำหรับการเกษตรอินทรีย์ ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เล่าว่า นวัตกรรมชีวภัณฑ์ที่นำมาบริการวิชาการในครั้งนี้คือ สารสกัดชีวภาพจากเปลือกผลไม้และมะนาว ด้วยกลไกการกระตุ้น (bio stimulation) ของจุลินทรีย์ เพื่อช่วยในการลดไนเตรต และสารอันตรายโลหะหนักสะสม ผ่านกลไก bio augmentation ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพนาโน สำหรับฉีดพ่นร่วมกับน้ำ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตผัก เพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์ต่อไร่ ลดสารอันตรายและไนเตรตสะสมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ลดปริมาณการใส่ปุ๋ย ลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ นอกจากนี้ สารสกัดชีวภาพยังสามารถใช้ไล่แมลงศัตรูแมลง ลดการใช้สารเคมี เนื่องจากสารสกัดชีวภาพนี้ ประกอบด้วยสารอาหารหลักรองและเสริม ฮอร์โมน เร่งการแตกตาเอนไซม์ กรดอะมิโน โปรตีน สารสกัดไล่แมลงอื่นๆ ซึ่งผลจากการดำเนินการโครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยต่อยอดจากกระทรวงพลังงานเพื่อออกแบบและประดิษฐ์เทคโนโลยีชีวในการสกัดสารชีวภาพด้วยเทคโนโลยีของไหลความดันสูง (PLE) และจากการอบรมครั้งนี้ จึงส่งผลให้เกษตรกรแปลงใหญ่ และชุมชนใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้