สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ลงนามผสานความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ผลักดันระบบบริการแบบออนไลน์ ODR สนองนโยบายชาติ Thailand 4.0

สถาบัอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาทด้วยวิธีการทางออนไลน์โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นสักขีพยานและกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่หน่วยงานทั้งสองได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

บันทึกความตกลง หรือ MOU ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นไปโดยรวดเร็วเข้าถึงง่าประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพ โดยที่กระบวนการทั้งหมดดำเนินการบนระบบออนไลน์หรือที่เรียกว่า Online Dispute Resolution : ODR ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ไกล่เกลี่ย และผู้ประนอม ของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การบรรลุพันธกิจด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาทของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในโอกาสที่ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งนับว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้บูรณาการความร่วมมือและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาทให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น สอดรับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรรม เรื่อง “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand ArbitrationCenter: THAC) กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. 2558 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้พัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ หรือระบบ ODR ชื่อว่า TALK DD ซึ่งรองรับเฉพาะข้อพิพาทที่เกิดจากการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ดังนั้นในปีงบประมาณนี้ จึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบ ODR ให้ครอบคลุมประเภทของข้อพิพาทให้ มากยิ่งขึ้น และด้วยดำริของศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการที่เห็นว่าควรผสานเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้ากับระบบ ODR ที่พัฒนาและจัดทำขึ้นโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ จึงได้ดำเนินพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ระบบ ODR เป็นช่องทางหนึ่งที่รองรับการบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยจุดมุ่งหมายร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการทางออนไลน์ ให้รองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนที่มีข้อพิพาทยุติหรือระงับข้อพิพาทได้โดยสะดวก รวมเร็ว เป็นธรรม ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมลงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข