ม.แม่โจ้ เปิดพื้นที่แปลงเพาะปลูกนักศึกษาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ปี 3 เตรียมผักสวนครัวกระถาง สู้ COVID-19

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม รักษาการแทนรองอธิการบดี นายสุกิจ ติดชัย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี นายสมบูรณ์ ระดม ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มฯ และ อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าดูพื้นที่แปลงเพาะปลูกและให้กำลังใจนักศึกษาในโครงการ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฟาร์ม 900 ไร่)

โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรมให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ และเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับนักศึกษาระหว่างเรียน ทั้งนี้ในปีนี้ ได้มีการพัฒนาโครงการต่อยอดจากโครงการเดิม ประกอบด้วย ทั้งด้านการผลิตพืชผักสวนครัว ผลผลิตจากปศุสัตว์ ไก่ ปลา เป็นต้น มีการขยายพื้นที่และจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทั้ง 3 วิทยาเขต ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้น กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) ได้มีแนวคิดในการสร้างแหล่งอาหารโดยการปลูกผักสวนครัวกระถาง เพื่อจำหน่ายให้กับผู้คนในสังคมชุมชนเมือง หอพัก ที่ไม่มีพื้นที่มากนักในการเพาะปลูก และการพัฒนาระบบการจัดส่งผลผลิตสู่รั้วบ้าน โดยที่ไม่ต้องออกมารับความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคในแหล่งชุมชน

อีกทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นอดีตผู้นำองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) มีความตั้งใจอยากจะฟื้น อกท.หน่วยแม่โจ้ ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเดิมที่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกที่แม่โจ้ เมื่อ พ.ศ. 2503 ภายใต้แนวคิด เป็นองค์การของนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม ดำเนินการโดยนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม เพื่อนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลรับผิดชอบ

บทความก่อนหน้านี้ไก่ประดู่หางดำแปรรูป แบรนด์ป้าหล้า ผลิตภัณฑ์เด่นเมืองเชียงใหม่ อนาคตโกอินเตอร์
บทความถัดไปปุ๋ยหัววัวคันไถ จัดรายการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สื่อสารกับผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด – 19