บ้านปูฯ มอบเงิน 5 ล้านบาท แก่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19” ประกันชีวิตแพทย์และพยาบาล

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 5 ล้านบาท แก่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทำประกันชีวิตให้แก่แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศกว่า 280,000 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีความปลอดภัย

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว