มอบสิทธิ์ในที่ดินของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ที่ดินเอกชน) ให้แก่เกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบสิทธิ์ในที่ดินของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ที่ดินเอกชน) ให้แก่เกษตรกร จํานวน 50 ราย มีที่ดินทั้งสิ้น 55 แปลง เนื้อที่ 534-0-43 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ตําบลน้ำดิบ และตําบลนครเจดีย์ พร้อมรับฟังปัญหา และแนวทางการดำเนินการแก้ไขของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน