พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

💠วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ

💠ในการนี้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการประกวดผ้าฯ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก

2. เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ เอกชน ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่ ท้องถิ่น เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดกิจกรรมในการประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” มีกิจกรรมประกอบด้วย
1) การประกวดผ้าไหมอัตลักษณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทผ้าไหมลายสาเกตและผ้าไหมมัดหมี่
2) การจัดนิทรรศการผ้าเอกลักษณ์ ผ้าโบราณ ผ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
3) การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม
4) การเดินแบบผ้าไทย โดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด
5) การไลฟ์สด การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน