สยามคูโบต้า จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร”

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย นายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 2 จากขวา) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ลำดับที่ 3 จากขวา) ลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา โดยเตรียมก่อตั้งศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า ในการเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม เพื่อผลักดันภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา