น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว

น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว