แม็คโคร ชูนโยบาย แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย รับซื้อสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรับซื้อและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งผัก ผลไม้ฤดูกาล ตลอดจนปลากะพง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้นโยบาย แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย และหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ เกษตรกร และลูกค้า ณ แม็คโคร สาขานครอินทร์