บจธ. ลุย ช่วยเกษตรกรทั่วประเทศ ที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงภารกิจร่วมกับ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

เพื่อร่วมกันหาแนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานในภาวะของโรคระบาดโควิด-19 โดยจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ตามวิถีปกติใหม่หรือ New normal


ในวันเดียวกันพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ และคณะผู้บริหาร บจธ. ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมกับนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมส่วนราชการจังหวัด ร่วมเดินทางมาให้การต้อนรับ โดยร่วมหารือแนวทางบูรณาการร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย ชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางในการช่วยเหลือ ของ บจธ. และช่องทางในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินผ่านการลงทะเบียนเว็บไซต์ บจธ.https://www.labai.or.th/

ทั้งนี้ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ได้เน้นย้ำอีกว่า ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการของ บจธ. จะต้องได้รับการอบรมพัฒนาจิตใจ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนสามารถดำรงชีพมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย หาเลี้ยงครอบครัวได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล และบจธ. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในจังหวัดฯ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ส่วนราชการในจังหวัด นายอำเภอ อบจ. อบต. และหัวหน้าส่วนราชการได้นำข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ไปประชาสัมพันธ์ บอกต่อไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ ที่มีปัญหาไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

รวมถึงแนะนำให้ บจธ. ควรทำความร่วมมือกับ กรมการปกครอง เพื่อร่วมบูรณาการข้อมูลและการสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องประชาชน ได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน สร้างความเป็นธรรมให้สังคมไทยได้อย่างแท้จริง