อบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกผลิตผลทางการเกษตร

นายบัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มกษ. 9001-2556 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เรื่อง พืชอาหารและมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 เรื่อง การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และใกล้เคียง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ และ ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท