ม.อุบลฯ อบรมออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ 2563 ในหัวข้อ การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ภายใต้โครงการ S T E M Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม และคณาจารย์จาก คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ในออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปิยะนันท์ กรินรักษ์ บรรยายในหัวข้อ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นไม้ขนาดเล็ก และ อาจารย์ศิริพร ฉัตรสุวรรณ ร่วมบรรยายในหัวข้อ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นไม้ขนาดเล็ก พร้อมด้วยบุคลากร ผู้ช่วยกิจกรรม นางอารีย์ จันทร์ทรง และ นางอรวรรณ ประยงค์หอม และนักศึกษาช่วยในการสอนภาคปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 คน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการร่วมจัดกิจกรรม พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเผยแพร่อีกด้วย