รฟม. เปิดอบรมโครงการปลูกผักไร้ดิน “ที่ว่าง กินได้” 10 พื้นที่ กรุงเทพฯ – สมุทรปราการ ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว – สำโรง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 กันยายน ที่ห้องประชุม โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ เขตห้วยขวาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง นำโดย คุณจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้จัดการโครงการด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ รฟม. และ คุณอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมโครงการปลูกผักไร้ดิน “ที่ว่าง กินได้” เป็นการอบรมให้ความรู้ในการปลูกพืชผักแบบไม่ใช้ดิน ให้แก่ ชาวชุมชนตามแนวสายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ รวม 10 พื้นที่ 10ครั้ง ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย ในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง จตุจักร วังทองหลาง บางกะปิ สวนหลวง บางนา ประเวศ ในจ.สมุทรปราการ เทศบาลตำบลด่านสำโรง เทศบาลตำบลบางเมือง และเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ นอกจากนี้ รฟม. ยังเล็งเห็นว่าการใช้โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดคอร์สพิเศษเพิ่มเติมให้ความรู้ด้านการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ผลผลิต สร้างกลุ่มสังคม และเป็นแหล่งค้าขายผลิตผลให้กับชาวชุมชนอีกด้วย

โดยในวันนี้เป็นการอบรมครั้งแรกให้กับชาวชุมชนในพื้นที่เขตห้วยขวางกว่า50คน เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนนำไปปลูกกินเองในครอบครัว และประกอบอาชีพสร้างรายได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน ตามนโยบายภาครัฐที่ให้หน่วยงาน หรือ องค์กรภาครัฐ ช่วยกันผลักดันให้เกิดวิถีการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดย คุณจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้จัดการโครงการด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ รฟม. กล่าวว่า ในนาม รฟม.และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ยินดีอย่างยิ่งที่ทราบว่า คุณอนุชิต พิพิธกุล ผอ.เขตห้วยขวาง ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ และจากวิกฤตโควิด-19 ทุกคนได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวันและอาชีพการงาน ดังนั้นการที่เราสามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของเราได้ อาหารที่เรามีพร้อมในครัวเรือนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และมีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานของภาครัฐช่วยกันผลักดันให้เกิดคุณภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม รฟม.จึงริเริ่มกิจกรรมโครงการปลูกผักไร้ดิน “ที่ว่าง กินได้” ขึ้นมา จัดอบรมให้ความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแก่ชุมชนในแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ด้วยตระหนักถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในปัจจุบันที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ค่อนข้างจำกัด และมีวิถีชีวิตเร่งรีบ เวลาน้อย เราจึงนำเสนอแนวทางปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน หรือปลูกผักไร้ดินขึ้นมา ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนได้เรียนรู้วิถีการปลูกผัก นำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน

รวมทั้ง รฟม.ยังเล็งเห็นถึงวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ทีมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้มากขึ้น เราจึงจัดคอร์สอบรมพิเศษ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลิตผล รวมถึงการสร้างสังคมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น โดยกิจกรรมอบรมเราจะจัดขึ้น 10เขตของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โดยครั้งนี้คือครั้งแรกที่เขตห้วยขวาง ที่เราเริ่มเปิดตัวกิจกรรม ด้วยความร่วมมือของ คุณอนุชิต พิพิธกุล ผอ.เขตห้วยขวาง และ คุณปรพล แก้วชาติ ผอ.โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ สำหรับพื้นที่อื่นๆจะทยอยดำเนินการในลำดับต่อไป หวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อสร้างอาชีพใหม่ได้จริงในอนาคตอันใกล้

ด้าน คุณอนุชิต พิพิธกุล ผอ.เขตห้วยขวาง กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่ง ที่ รฟม.จัดกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของชาวชุมชนเขตห้วยขวางและบุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ซึ่งภารกิจสำคัญคือการให้ความรู้ การสร้างเสริมอาชีพให้กับนักเรียนและบุคลากรอยู่แล้ว จะได้เรียนรู้ทักษะการปลูกพืชแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชไร้ดิน ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่ เพราะนอกจากเราจะได้ความรู้แล้วยังสามารถไปต่อยอดเพื่อจำหน่ายสร้างเสริมรายได้ โดยหลายๆภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ได้นำความรู้ตรงนี้ไปสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

อีกเรื่องจะมีการอบรมการใช้โซเชียลมีเดีย สื่อสังคมออนไลน์ถือว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต กับโลกในปัจจุบันที่ทำให้พวกเราทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้ทันโลกโซเชียลมีเดีย ทั้งไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก และเป็นช่องทางสร้างรายได้ มีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งจะทำให้ชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการคุ้นเคย รู้จักมักคุ้นมากยิ่งขึ้น การอบรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเขตห้วยขวาง ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมที่ได้ดำเนินการให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิดเขตห้วยขวาง หวังว่าโครงการปลูกผักไร้ดินที่ว่างกินได้จะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตห้วยขวางต่อไป