สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)

นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร เจ้าของโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้โครงการเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อย ได้ยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีด้าน IOT มาเป็นตัวช่วยในการทำเกษตรอัจฉริยะแบบยั่งยืน โดยคณะกรรมการโครงการได้คัดเลือกจังหวัดเพื่อเป็นต้นแบบประกอบด้วย จังหวัดนครพนม บึงกาฬ และสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก นายประจญ จันทะโพธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด และมีส่วนราชการ อาทิ เกษตรอำเภอวานรนิวาส, พัฒนาชุมชนวานรนิวาส, เกษตรตำบลศรีวิชัย และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 คน จัดขึ้น ณ บ้านขัวสูง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้

บทความก่อนหน้านี้เกษตรกรเลี้ยงหมู โอดต้นทุนเพิ่ม ขอกลไกตลาดทำงานเสรี ชี้หมูไทยถูกสุดในภูมิภาค
บทความถัดไปกรมส่งเสริมการเกษตรรับมอบต้นแม่พันธุ์เบญจมาศ 5 สายพันธุ์ใหม่ เพื่อทดสอบพันธุ์สู่การส่งเสริมในแต่ละพื้นที่