สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)

นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร เจ้าของโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้โครงการเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อย ได้ยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีด้าน IOT มาเป็นตัวช่วยในการทำเกษตรอัจฉริยะแบบยั่งยืน โดยคณะกรรมการโครงการได้คัดเลือกจังหวัดเพื่อเป็นต้นแบบประกอบด้วย จังหวัดนครพนม บึงกาฬ และสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก นายประจญ จันทะโพธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด และมีส่วนราชการ อาทิ เกษตรอำเภอวานรนิวาส, พัฒนาชุมชนวานรนิวาส, เกษตรตำบลศรีวิชัย และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 คน จัดขึ้น ณ บ้านขัวสูง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้