สสว. มอบรางวัลสุดยอด COOP SELECT 4.0 ต่อยอดผลสำเร็จการพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติ

สสว. แถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยุค 4.0 มอบรางวัลสุดยอดสหกรณ์ COOP SELECT 4.0 พร้อมต่อยอดผลสำเร็จของการพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติเพื่อความยั่งยืน
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังงานแถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยุค 4.0 ปี 2563 ว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานสหกรณ์ต้นแบบ COOP Select 4.0 และมอบรางวัลให้แก่ 5 สหกรณ์ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 100 สหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ และพร้อมเดินหน้าสู่กระบวนการต่อยอดการพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานระหว่าง สสว. กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ทีเส็บ) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของไทย

ผอ.สสว. เผยว่า รูปแบบการดำเนินงานคือ การจัดอบรมความรู้และเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ยุค 4.0 ให้แก่ สหกรณ์กว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับเปลี่ยนสหกรณ์เข้าสู่ ยุค 4.0 โดยองค์ความรู้ที่ได้จัดเตรียมให้กับสหกรณ์ประกอบด้วย การตลาดดิจิทัล การสร้างโมเดลธุรกิจยุคใหม่ การเพิ่มมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่าย และขับเคลื่อนด้วยแบรนด์ไทย โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึก และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาสหกรณ์ ยุค 4.0 จนได้สหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 100 แห่ง เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ และคัดเลือก 50 แห่ง ที่จะมีโอกาสเข้าค่าย เพื่อศึกษาดูงานจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การสร้างเครือข่าย และเข้าสู่การ Pitching เพื่อค้นหา 5 สหกรณ์ โดดเด่นเข้ารับรางวัล COOP Select 4.0

สำหรับรายชื่อ 5 สหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รางวัล รางวัลสุดยอด COOP Select 4.0 ได้แก่
1. สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จ.พิษณุโลก ต้นแบบสหกรณ์ที่ประยุกต์ประสบการณ์การดำเนินการกว่า 100 ปี เป็นโมเดลศูนย์เรียนรู้
2. สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด จ.อุทัยธานี ต้นแบบการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก “โกโก้” พืชเศรษฐกิจใหม่
3. สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด จ.นครปฐม ต้นแบบสหกรณ์ที่พัฒนาโมเดลธุรกิจที่หลากหลายสอดคล้องกับ ยุค 4.0
4. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จ.เชียงใหม่ ต้นแบบสหกรณ์ที่ชูเอกลักษณ์ท้องถิ่น ใช้ทุนวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
5. สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด จ.ตรัง ต้นแบบสหกรณ์ที่ใช้ทุนจากฐานชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
5 สหกรณ์ดีเด่นที่ได้รับรางวัลจะเป็นสหกรณ์ต้นแบบความสำเร็จ ในปี 2563 และเป็นตัวอย่างในการพัฒนาสหกรณ์ไทยยุค 4.0 หรือสหกรณ์ต้นแบบดีเด่น ที่จะเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมต่อยอดยกระดับสหกรณ์ไทยให้เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป
ผอ.สสว. เผยอีกว่า สสว. ยังเปิดโอกาสให้สหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 50 ราย มาจำหน่ายสินค้าเพื่อทดสอบตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้พบผู้ซื้อภายใต้แนวคิด “COOP Market 4.0” โดยจัดงานจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ในวันที่ 14-16 กันยายน 2563 ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ