รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” ที่อุบลราชธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” ณ บริเวณลานกิจกรรมถนนคนเดินไนท์มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์ที่นำสินค้ามาจำหน่าย ให้การต้อนรับ ซึ่งงานแสดงสินค้าสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2563 เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภค และพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจภาคเอกชนอีกด้วย