วว. ลงนาม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งเสริม/พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และส่วนประกอบของอาหาร จากวัตถุดิบธรรมชาติ” ส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากรหรือสิ่งสนับสนุนอื่นๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” มุ่งนำเทคโนโลยีผนวกความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อประโยชน์สังคมและประเทศ เสริมสร้างธุรกิจอาหารประเภทต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว. คณะผู้บริหาร นักวิจัย วว. คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin วว.เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี