เอสซีจี คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563” มุ่งส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

เอสซีจี โดย นายเฑวิณฑร์ สมงาม (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น” (Human Rights Awards 2020) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้พิจารณาคัดเลือกและมอบให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นในการนำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในทุกระดับ ให้มีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการละเมิดต่อบุคคลในองค์กร ลูกค้า หรือผู้รับบริการขององค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับภาคธุรกิจไทย

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ นำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน นับเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม” และ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ซึ่งเป็นรากฐานของสัมพันธภาพที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel