ธ.ก.ส. ร่วม สนค. หนุนใช้งานบล็อกเชนตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (TraceThai.com) ระหว่าง นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กับ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้งานระบบ TraceThai.com ซึ่งเป็นระบบบล็อกเชนที่สามารถตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นระบบ โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ผลิตและค้าขายส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ อันเป็นการช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่า สร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อและตลาดผู้นำเข้า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี