วว. ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม วว.

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม วว. พร้อมรับฟังบรรยายภาพรวมการทำงานของศูนย์เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการ วว. ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ ศูนย์นวัตกรรมผลิต หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม และโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร นักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกันของ วว.กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเด็นนำผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจของ วว. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และผู้บริหาร นักวิจัย วว.ร่วมให้การต้อนรับ ในวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี