เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยร่วมกรมส่งเสริมสหกรณ์ดูงานเลี้ยงแพะเพชรบุรี

Ms.Smadar Shapira รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านหุบกะพง สังกัดสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ซึ่งแพะที่เลี้ยงเป็นแพะเนื้อ เป็นปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดสูง ราคาต่อกิโลกรัมสูง การผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากการใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านหุบกะพง สามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมีมาตรฐาน จนได้รับรางวัลการเลี้ยงแพะอย่างมีคุณภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขตประจำเขต 7 งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ทั้งนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านหุบกะพง ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเลี้ยงและงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนการประกอบอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเลี้ยงแพะให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ในอนาคต สร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกอย่างมั่นคง