ไทยเซ็นทรัลเคมี เดินหน้าจัดโครงการอบรมเกษตรกร “การจัดการธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว” มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดโครงการอบรมเกษตรกร “การจัดการธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว” มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี

นายสุภัค  เหล่าดี  ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด  วิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ ร่วมกับบริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัด  จัดโครงการอบรมเกษตรกรเรื่อง “การจัดการธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว” ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง  โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี รวมทั้งสามารถนำความรู้ด้านการเกษตร   ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีภาคการเกษตรที่ได้  ไปประยุกต์ใช้กับการปลูกข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร

 

Thai Central Chemical Public Company Limited continuously held the farmer meeting “The Nutrient Management and Fertilizer Application in Paddy Fields” to provide the knowledge of the correct agricultural theory and chemical fertilizer.

Mr.Supuk Laudee – General Manager of Marketing and R&D Division and staff from Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the producer and distributor of high quality compound fertilizers under OX-Brand collaborated with Srisangdao Ricemill Company Limited held the seminar in the topic “The Nutrient Management and Fertilizer Application in Paddy Fields” to farmers at Roi Et Province and nearby area. The objectives are to provide the knowledge of the correct agricultural theory and chemical fertilizer, as well as apply the knowledge of agricultural, information and technology to rice cultivation in order to increase productivity and quality conform with domestic and global market demand which generates good income to farmers.