วว. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการระบบตัวรถไฟฟ้าขนาดรอง พร้อมเสริมแกร่งภาคเอกชนในอุตสาหกรรมราง ผ่านศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการระบบตัวรถไฟฟ้าขนาดรอง (Feeder Line) ระหว่าง บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด และ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมด้านการขนส่งสาธารณะ ของกลุ่ม Thai Team ตามนโยบายของรัฐที่เร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ วว. ในนามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนกลุ่ม Thai Team ในด้านองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมราง โดยมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการทดสอบและรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์ระบบราง ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 วว. จึงพร้อมสนับสนุนด้านมาตรฐานการทดสอบและเทคโนโลยีการทดสอบชิ้นสวนระบบรางและล้อเลื่อนที่ทันสมัย รวมทั้งมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านระบบราง ซึ่งสามารถให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา ต่อยอดการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการไทย ให้สามารถผลิตระบบรถไฟได้เองในประเทศอย่างมีมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรางไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน