“ซี.พี.อินเตอร์เทรด” คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563 ตอกย้ำมาตรฐานองค์กร ด้วยจรรยาบรรณนำธุรกิจยั่งยืน

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ภายใต้แบรนด์ “ตราฉัตร” เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563 (องค์กรขนาดใหญ่) จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตอกย้ำมาตรฐานองค์กรสม่ำเสมอ ด้วยจรรยาบรรณนำธุรกิจยั่งยืน จากรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย เมื่อปี 2553 และ ปี 2563 การันตีความสำเร็จองค์กรในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์คนไทย ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และยึดหลักบรรษัทภิบาล จนเป็นที่ยอมรับ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการฯ พร้อมพันธกิจสำคัญ คือการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภค ภายใต้ดูแลรับผิดชอบต่อสังคม

นายฐิติ ลุจินตานนท์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจการค้าข้าวและอาหารในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) เปิดเผยว่า  ซี.พี.อินเตอร์เทรด หรือตราฉัตร ยึดหลักดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานค่านิยม 3 ประโยชน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร รวมไปถึงบริหารองค์กรบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

เรามองว่าการทำธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ เมื่อเราสร้างความเจริญแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จะทำให้ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร เติบโตไปพร้อมๆ กันแบบยั่งยืน เกื้อกูลซึ่งกัน และนี่คือพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจมาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ตราฉัตรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 เป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจ เพราะแสดงถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นองค์กรที่มีจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาล จนผ่านเกณฑ์การพิจารณาและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นเครื่องหมายการันตีและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค และสังคม ที่มีต่อแบรนด์และองค์กร รางวัลนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้หันมาตระหนักและนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงานขององค์กรนั่นเอง” นายฐิติกล่าว

“รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กร เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูองค์กรที่ประกอบธุรกิจด้วยความมีจรรยาบรรณ มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม อีกทั้งรางวัลฯ ดังกล่าวยังเป็นเครื่องหมายการันตีความสำเร็จให้กับองค์กร ด้วยการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล จนเป็นที่ยอมรับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย