กศน. ปัตตานี ขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากร นักศึกษา กศน. และประชาชน

กศน. จังหวัดปัตตานี มีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธานเพื่อนำศาสตร์พระราชาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ คือ นายอิทธิเดช รัตนะ และ จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจัตุรัส  มาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด หลักการสำคัญในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล แก่บุคลากร ครู กศน. นักศึกษา กศน. เพื่อขยายผลการเรียนรู้ ต่อยอด และพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคต

นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในปี 2564 สำนักงาน กศน. ปัตตานี  มีนโยบายสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ โคก หนอง นา โมเดล เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ กับ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เรามีความพร้อมในการดำเนินงาน มอบหมายให้ กศน. อำเภอเมืองปัตตานี ประสานวิทยากรและภาคีเครือข่าย ออกแบบ จัดการพื้นที่ให้เป็นโคก หนอง นา โมเดล คาดหวังเพื่อแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรภายใน คณะครู อาจารย์ นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ขยายผลในระดับครอบครัว พื้นที่ ตำบล สามารถนำความรู้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายอิทธิเดช รัตนะ และ จ.ส.อ. กิตติพงศ์ แก้วจัตุรัส เป็นวิทยากรจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่กศน. อำเภอเมืองปัตตานี เชิญมาถ่ายทอดความรู้ หลักการปฏิบัติ แนวคิด หลักการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งประกอบด้วย ครู กศน. และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันนำเสนอแนวคิดภาพการพัฒนา และร่วมกันปรับสภาพพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป