มทร.สุวรรณภูมิ อบรมการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สำหรับโมดูลการสอนพลังงานสีเขียวให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่มสายช่างอุตสาหกรรม บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ดร.วรนันธ์ เหล็กเพชร

ดร.วรนันธ์ เหล็กเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การเรียนภาคปฏิบัติในสถานศึกษานับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง ปัจจุบันทุกสถาบันการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานกันมากขึ้น วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอนรายวิชาเหล่านี้มีประสทธิภาพ มาบูรณาการความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองและยังทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงขึ้น เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างชิ้นงานหรือแบบจำลองอย่างง่ายที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน ไม่ว่าจะป็นสายวิชาชีพหรือสายสามัญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักและความกระตือรือร้นของนักเรียนเกี่ยวกับการให้พลังงานทดแทนจากการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริง