มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและเอกชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอน ในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับอาจารย์ เพื่อพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้มีความเข้าใจและมีทักษะในการบริหารจัดการอย่างครบวงจร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธราเทพ เตชะพรชัย ผู้บริหารบริษัท สโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การตลาดหลักสูตร และ พลอากาศตรี ดร.นภัทร์ แก้วนาค อาจารย์อาวุโสกองทัพอากาศ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ระบบการบริหารหลักสูตร ณ ห้อง Smart language Lounge คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา