เอสซีจี รับ 5 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 เดินหน้าใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนขับเคลื่อนองค์กร สร้างความยั่งยืน เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม

เอสซีจี ได้รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2020” จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย 2 รางวัลความเป็นเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้าน 1. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 และ 2. การบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) และ 3 รางวัลดีเด่น ซึ่งเอสซีจีได้รับรางวัลในด้าน 1. ผู้นำ (Leadership Excellence) 2. การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) และ 3. สินค้า การบริการ (Product / Service Excellence) โดยธุรกิจเคมิคอลส์ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล

รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานเอสซีจีทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและการวางแผนการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง จนทำให้สามารถบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจและรักษาสถานะทางการเงินได้อย่างน่าพอใจ โดยเอสซีจียังคงมุ่งมั่นและนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ พร้อมโซลูชันครบวงจร และนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ตอบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้นๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน

ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel