วว./มจพ./JPI ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดอบรมออนไลน์ด้านบรรจุภัณฑ์ “Packaging and Logistics Programme”

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Packaging and logistics Programme ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ร่วมกับ Japan Packaging Institute (JPI), Japan Material Handling Society (JMHS) และภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน ถึง 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นการฝึกอบรมแบบระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขนส่งสินค้า ปัจจัยในการพิจารณาการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การป้องกันความเสียหายของสินค้าในระหว่างการลำเลียงและขนส่ง และการประเมินความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง รวมถึงให้ผู้ร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม