มทร.ศรีวิชัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ประกอบการเครื่องแกงปักษ์ใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวิจัยและการพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องแกงปักษ์ใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตเครื่องแกงบ้านหนองตาม หมู่ที่ 10 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพยมพร รักษาชล หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคม สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพของกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม ซึ่งได้รับรางวัล OTOP เครื่องแกงคั่ว 4 ดาว, แกงส้ม 5 ดาว เพิ่มในช่องทางจำหน่าย สู่ตลาดออนไลน์

ศาสตราจารย์โพยมพร รักษาชล