วศ.ขยายเครือข่ายระบบคุณภาพทางด้านน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการและคณะ เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี นายสุดใจ วงชารี ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาลและคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ณ ห้องอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม

ผลการประชุมทำให้ได้แนวทางการพิจารณาห้องปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดังนี้

1.การลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2.การพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

3.การให้คำปรึกษาแก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน เกิดความเชื่อมั่นในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคต่อไป