มทร.ศรีวิชัย และ บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย คุณทวิวัชร์ เรืองปัญญาโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร คุณปราโมทย์ โกมลมาลย์ ตำแหน่ง Key account education บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด คุณกฤษนัย อินพรม กรรมการบริหาร บริษัท จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ คุณชัยวุฒิ บุญหาญ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร

สำหรับการ MOU ในครั้งนี้ เพื่อให้ มทร.ศรีวิชัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ KUKA และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตอุตสาหกรรมของภาคใต้ เพื่อรองรับนักศึกษาตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) รวมถึง มทร.ศรีวิชัย และบริษัท สามารถใช้อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคต ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA ACADEMY – RUTS) รองรับแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้สถานที่ของ มทร.ศรีวิชัย ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA ACADEMY – RUTS) สำหรับการผลิตครูอาชีวศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต้

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชมห้องปฏิบัติงานของนักศึกษาและทัศนียภาพบรรยากาศภายนอกอาคาร ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานอธิการบดี