เปิด Facebook Live กศน.หนองจิก ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 7 มกราคม 2564  กศน.อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 1 อำเภอ 1 อาชีพ โดย กศน.อำเภอหนองจิกจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “1 สัปดาห์ 1 อาชีพ” กศน.อำเภอหนองจิก ในรูปแบบกลุ่มสนใจ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสาธิตการทำอาหาร/ขนมของทุกตำบลพื้นที่อำเภอหนองจิก ผ่านการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook Live) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาด้านการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดร สิทธิพาที เป็นประธานเปิดโครงการ และให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Facebook Live เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมอาชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ ห้องถ่ายทอดสดออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ติดตามได้ กศน.อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี