วว. ผนึกกำลัง 8 หน่วยงานพันธมิตร มุ่งพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมชูผลงานพัฒนาผู้ประกอบการอาหาร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย วทน. ในงาน Market Led Innovation

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในกรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. 7 หน่วยงาน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ทีม Market Led Innovation เนื่องในการจัดงาน Market Led Innovation ซึ่ง DITP จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “เชื่อมตลาดกับนวัตกรรม สร้างสรรค์อนาคต” โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ร่วมเสวนาช่วง CEO talk โดยชูประเด็น “การพัฒนาผู้ประกอบการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เพื่อสนับสนุนให้เข้ารับการปรึกษาและใช้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. เช่น การวิจัยและบริการวิเคราะห์ทดสอบที่สามารถให้การรับรองในระบบมาตรฐานสากล และบริการโรงงาน Upscale เช่น ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ซึ่ง วว. มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งทดสอบแนวคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้แนวใหม่ (Incredible juice) จากบริษัท จูซ อินโนฟเอท จำกัด (JUICEINNO8) ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนและบริการจาก วว. โดยใช้บริการด้านเชื้อจุลินทรีย์จาก ICPIM เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ที่ใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ ช่วยลดปริมาน้ำตาลในน้ำผลไม้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคน้ำผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย ดีต่อสุขภาพและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย โดยผู้ประกอบการได้จัดจำหน่ายกับ Grab food Central world และส่งออกไปยังต่างประเทศ (วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต