ซีพีเอฟ การ์ดไม่ตก ดูแลพนักงาน-สถานประกอบการ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ขานรับนโยบายภาครัฐ ออกมาตรการคุมเข้มพนักงาน สำนักงาน ฟาร์มปศุสัตว์ และกิจการอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ต่อกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซีพีเอฟ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการออกควบคุมบางพื้นที่ที่พบว่ามีการติดเชื้อสูง ซีพีเอฟ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ออกมาขานรับนโยบายของภาครัฐ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกัน โดยบริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับสำนักงาน ฟาร์มปศุสัตว์ และกิจการอื่นๆ สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเน้นย้ำมาตรการที่ดำเนินการอยู่และมาตรการที่จำเป็นเพิ่มเติม ดังนี้

ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญด้านบุคลากร โดยออกมาตรการเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด ได้แก่ 1. พนักงานและคนงานทุกคน ต้องรายงาน Timeline ในแอปพลิเคชั่น “CPF Connect” ของบริษัทเป็นประจำทุกวัน ควบคู่กับแอปพลิเคชั่นหมอชนะและไทยชนะของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินความเสี่ยง และเป็นข้อมูลกรณีเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยช่วงโควิด-19 แก่พนักงาน อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารสะอาดและปลอดภัย การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรขึ้นไป รวมถึงวิธีการล้างมืออย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ 3. สนับสนุนมาตรการ Work From Home เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

ด้านอาคารและสถานที่ ซีพีเอฟ เพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ได้แก่ 1. ทุกหน่วยงานต้องเข้มงวดการคัดกรองบุคคลภายนอกที่มาติดต่อส่งสินค้าและบริการ โดยจัดพื้นที่เฉพาะ เพื่อลดโอกาสการสัมผัสและใกล้ชิด 2. เพิ่มรอบการทำความสะอาดจุดเสี่ยงอย่างน้อยทุก 30 นาที 3. ช่วงรับประทานอาหาร ต้องนั่งแยกจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร และห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น 4. ทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างให้ชัดเจนทุกพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดความแออัด 5. ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีการ Big Cleaning และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

“หากกรณีพบผู้ติดเชื้อในสำนักงาน ฟาร์มปศุสัตว์ และกิจการอื่นๆ ซีพีเอฟ มีมาตรการรองรับเพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ดังนี้ 1. ปิดสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อเพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผู้ติดเชื้อสัมผัส 2. กักตัวและเฝ้าระวังโรค 14 วัน สำหรับพนักงานและคนงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย” นายสิริพงศ์ กล่าว

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา

นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทั่งปัจจุบัน ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก เราเพิ่มมาตรการการจัดอาหารแก่แรงงานต่างชาติ โดยจัดชุดอาหารพร้อมรับประทาน ส่วนคนงานไทยได้ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้รถโดยสารสาธารณะ และยังเข้มงวดกับสถานประกอบการทุกแห่ง ทั้งโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ม และโรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคต่อกระบวนการผลิตอาหารของซีพีเอฟว่า ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ได้เพิ่มมาตรการเสริมควบคู่กับการเฝ้าระวังโรคระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันในทุกมิติ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดในการผลิตอาหารโดยไม่หยุดชะงัก เพื่อส่งมอบอาหาร คุณภาพ ปลอดภัย อย่างเพียงพอต่อการบริโภคของทุกคน