มทร.สุวรรณภูมิ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

รัฐบาลมีนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based System Integrator) ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 80 แห่ง กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศ สามารถที่จะทำหน้าที่เป็น System Integrator ในระดับตำบลได้ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (อว.) ได้สานต่อนโยบายของรัฐบาลโดยการจัดโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พร้อมจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐดำเนินการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ จึงได้ขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ดำเนินการฟื้นฟูยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ให้สามารถนำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) มุ่งเน้นในการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เช่น การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน การพัฒนาการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวก การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน การส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยการทำหน้าที่กำกับดูแลการจ้างงานประชาชนทั่วไปที่ว่างงานบัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศรับสมัคร เป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยมีระยะเวลาการจ้างและมีค่าตอบแทน ประชาชนทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน บัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ในอัตรา 15,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน สำหรับนักศึกษาเป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน จะได้รับค่าจ้างในอัตรา 5,000 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน โดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยจ้างงานและประสานงานทำงานร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการภายในพื้นที่ บูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่ไปดำเนินการโครงการด้านองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล (Community Big Data) เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนอย่างมี Inpact อย่างยั่งยืน