130 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ วทน. เดินหน้าสู่องค์กรชั้นนำระดับสากล

วันที่ 30 มกราคม 2564 ครบรอบ 130 ปีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ตั้งเป้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยนวัตกรรม และเดินหน้างานวิจัยที่ตอบโจทย์การใช้จริงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

นายแพทย์ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 129 ปี ที่ผ่านมา วศ. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไกลด้วยบริการทางด้าน วทน. ตั้งแต่การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองบริการและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชน เป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน.

และเป็น 1 ใน 4 หน่วยงาน ที่ให้การรับรองห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ ของประเทศ ไปจนถึงเทคโนโลยีอนาคต อย่าง หุ่นยนต์ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม อีกประการที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือ งานวิจัยในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ อาทิ PPE PAPR ฯลฯ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิดการผลิตขึ้นเองในราคาที่จับต้องได้ และเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อที่จะก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ไปด้วยกัน

ในโอกาสครบรอบ 130 ปี วศ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ จากผลงานที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า วศ. มีความตั้งใจที่จะส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ

และพร้อมที่จะดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถการแข่งขันของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป