ธ.ก.ส. รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินและเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม รวมถึงจุดประกายให้ทุกภาคส่วนมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่ “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมี นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้แทนธนาคารในการรับมอบเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร