สหกรณ์โคนมนครปฐม ยกระดับเป็น “ซูเปอร์มาร์เก็ตฯ ต้นแบบ” ผลิตสินค้าคุณภาพครบวงจร ป้อนตรงผู้บริโภค

นายอำนวย ศิริวรรณ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 และได้ร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งได้พัฒนาปรับรูปแบบร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการ OTOP ที่มีสินค้าคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้สหกรณ์และสมาชิกเกษตรกรและประชาชน ได้กระจายสินค้า และมีซุปเปอร์มาร์เก็ตต้นแบบ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหา ไม่สามารถขายผลผลิตได้ สหกรณ์ฯ จึงช่วยกันระบายผลผลิต ทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าประมง สินค้าแปรรูป จากสหกรณ์ต้นทาง สู่สหกรณ์ผู้บริโภคปลายทาง ทำให้มีการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่กระจุกตัวหรือเกิดความเสียหาย เกษตรกรไม่ถูกกดราคา เกิดการจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเป็นธรรม จึงได้ดําเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

สำหรับความเป็นมาของสหกรณ์โคนมนครปฐม ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 มีสมาชิกทั้งหมด 243  ราย และมีที่ตั้งในตำบลสนามแย้ จังหวัดกาญจนบุรี สหกรณ์โคนมนครปฐมสมาชิกให้ความร่วมมือกับสหกรณ์เป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละฝ่ายจะร่วมมือหาข้อมูลและปัญหามาร่วมแก้ไขในสหกรณ์แห่งนี้ ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 แม้จะได้รับผลกระทบ เพราะเกิดน้ำนมโคล้นตลาด จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ขายในราคาต้นทุน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แทนการผลิตเป็นนมกล่อง และสามารถแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง

นางสาวสังวาลย์ ทิมหอม ผู้จัดการสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ได้เปิดเผยว่าจากอดีตสู่ปัจจุบันวันนี้สหกรณ์แห่งนี้ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น จนเป็นสหกรณ์ต้นแบบ ได้ช่วยเหลือกระจายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ให้กระจายไปตามเครือข่ายต่างๆ ได้อย่างมีมาตรฐาน

นางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สหกรณ์โคนมจังหวัดนครปฐม ได้พัฒนาปรับรูปแบบร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆ ของสหกรณ์ ได้อย่างมีคุณภาพ กระทั่งสามารถขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบซุปเปอร์มาร์เก็ตของจังหวัดนครปฐมได้ โดยมีสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เข้ามาให้คำปรึกษาเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน

“ปัจจุบันสหกรณ์แห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่นับวันมีคนมาใช้บริการ และสหกรณ์ต่างๆร่วมเป็นพันธมิตรในการนำสินค้ามาขาย นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างประโยชน์ นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบสหกรณ์แล้ว ผู้บริโภคก็ได้มีโอกาสซื้อสินค้าดีมีคุณภาพในราคายุติธรรมอีกด้วย” นางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวปิดท้าย