ปรเมศวร์ลั่น ไม่ทิ้งสหกรณ์ไว้ข้างหลัง เดินหน้าเจรจา MOU แก้ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ สำเร็จ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมุนม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หลังจากที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้มีความพยายามหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบอันเกิดจากการทำธุรกรรมเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เราก็ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา และขอขอบคุณ นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกรม (ส่วนกลาง 1, 2) และ นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่าน ที่ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเดินหน้าเจรจาจนสามารถทำข้อตกลงกับสหกรณ์เจ้าหนี้ได้สำเร็จเรียบร้อย เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดไว้ข้างหลัง ขอให้มั่นใจในสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”

และเป็นที่ทราบกันว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 15 สหกรณ์ ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกรรมเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เป็นเงินกว่า 2,000 ล้านบาท และเกิดการทุจริตขึ้นภายในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ จนมีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับสหกรณ์เจ้าหนี้ เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยและผ่อนปรนให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ทยอยชำระคืนเงินฝาก (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 0.7 ของต้นเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 และต้องปรับเป็นร้อยละ 1 นับแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป) โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้มีการเซ็นบันทึกข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากที่เคยปฏิเสธในช่วงเวลาที่ผ่านมา และทำให้สหกรณ์เจ้าหนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องค่าหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ จนเป็นที่มาของการมาปรึกษาที่สำนักงานปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และมีการประชุมหารือหลายครั้ง จนสามารถสรุปแก้ไขปัญหาให้สหกรณ์เจ้าหนี้ทั้งหมด ยอมปรับลดจำนวนเงินต้นที่ต้องชำระต่องวดลง (ทั้งเงินกู้และเงินฝาก) และปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด มีความสามารถในการใช้หนี้

นายปรเมศวร์ อินทรชุมุนม

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ไม่ทิ้งสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง ได้พยายามช่วยเหลือบรรดาสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 สหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด โดยพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว อาจจะทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ฟื้นตัวและมั่นคงในระยะยาว และสหกรณ์เจ้าหนี้สามารถได้รับเงินคืนเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ย โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวดำเนินการภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อประนีประนอมและแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ต่อไป