เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่นาดี เยี่ยมเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ ผลไม้ยอดนิยม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมด้วย นายศักดิ์ชัย เนตรคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอนาดี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรพื้นที่อำเภอนาดี ประกอบด้วยเกษตรกรแปลง 1 คือสวนผสม นายบุญเรือง นรเศรษฐ์ศรี หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งดินสอ ประกอบไปด้วยทุเรียน มะยงชิด มังคุด กระท้อน เงาะ ลองกอง ขนุน และอื่นๆ แปลง 2 คือสวนทุเรียนของ นางสาวบังเอิญ ประเคนเครื่อง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งดินสอ แปลง 3 คือสวนผสมของ นายเหรียญ พันชอบ หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ ประกอบไปด้วยทุเรียน มังคุด กระท้อน มะม่วง ขนุน และอื่นๆ แปลง 4 คือแปลงเกษตรอินทรีย์ของ นายสัญญา เล่ห์สิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบไปด้วยผักอินทรีย์นานาชนิด โดยเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอนาดี ร่วมให้คำแนะนำทางการเกษตร และให้กำลังใจเกษตรกร