ตรังติวเข้มโรคที่เกิดจากเชื้อราในเมล่อนและพืชผัก

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดย นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช​ ให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราในเมล่อนและพืชผัก พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืช แก่เกษตรกรอำเภอห้วยยอด ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งโรคในเมล่อน ได้แก่โรคราน้ำค้าง โรคเน่าคอดิน โรคแอนแทรกโนส แนะนำให้ใช้วิธีฉีดพ่น : เชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมน้ำสะอาด 200 ลิตร (ผสมสารจับใบ) ล้างสปอร์ออกจากเมล็ดข้าว กรองแล้วนำน้ำสปอร์ไปฉีดพ่น ในเวลาเย็น ใช้ทางดิน : ผสมเชื้อสด 1 กิโลกรัม : รำละเอียด 4 กิโลกรัม : ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเก่า 100 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านบริเวณโคนต้น หรือรองก้นหลุมก่อนปลูกพืช