วศ. จับมือพันธมิตร 30 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์

วศ. จับมือ 30 หน่วยงาน สมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อนการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้แทนจาก 30 หน่วยงาน สมาชิกเครือข่าย ศปว. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางการสร้างกลไกที่ยั่งยืนเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสามารถเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้อย่างรวดเร็ว ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม โดยการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลการสืบค้นส่วนกลางของ ศปว. ให้เกิดการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของ 30 หน่วยงาน สมาชิก ศปว. ด้วยระบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศต่อไป