วศ.จัดสัมมนาหัวข้อ “มองทิศทางวิสาหกิจไทยใน 10ปี” เดินหน้าผลสัมฤทธิ์ของรัฐ และประโยชน์ของประชาชน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาหัวข้อ “มองทิศทางวิสาหกิจไทยใน 10ปี” วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน)ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการปฏิรูปหน่วยงานให้มีระบบการบริหารราชการแนวใหม่มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปริม จิตจรุงพร กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคีร์กีซ มาเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากร วศ. รับชมผ่านโปรแกรม Zoom และเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น6 อาคารตั้วฯ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ