มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาออกหน่วยบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมว แก่ชุมชน

น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำนักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมว แก่ชุมชน โดยการให้บริการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ และคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง เป็นการบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว และอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา