เอสซีจี เดินหน้าขับเคลื่อน “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ผ่าน บ-ว-ร โมเดล ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่เยาวชน ปลูกฝังการจัดการขยะในโรงเรียน ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นำโดย นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร ส่งมอบฐานเรียนรู้การจัดการขยะให้แก่โรงเรียนนำร่องในจังหวัดระยอง ที่เข้าร่วมโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยปลูกจิตสำนึกเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งให้เยาวชนเกิดพฤติกรรม “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” นำการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่ครอบครัวและชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยังช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม กล่าวว่า “ธุรกิจเคมิคอลส์เอสซีจี ดำเนินโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี โดยเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ขับเคลื่อนโครงการผ่าน 4 ส่วนหลัก ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และธนาคารขยะชุมชน เป็นการบูรณาการทั้งระบบ โดยมุ่งให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากร เป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนดีขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย”

ฐานกรีนโคน ถังหมัก รักษ์โลก ที่โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

“การปลูกฝังทัศนคติเรื่องการใช้ทรัพยากร และการจัดการขยะที่ถูกต้องให้กับเยาวชน ถือเป็นการวางฐานรากด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับสังคม มุ่งให้เยาวชนเกิดพฤติกรรม “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” และนำการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่ครอบครัวและชุมชน โดยเอสซีจี ได้ร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดระยอง ที่ร่วมโครงการ ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ สร้างฐานเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆ ซึ่งนำปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เช่น ถุงนม เศษอาหาร และเศษใบไม้ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน เน้นให้เยาวชนได้เข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง โดยในปีนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มีแผนขับเคลื่อนการจัดการขยะในโรงเรียนกว่า 10 แห่ง และได้ส่งมอบฐานการเรียนรู้ฯ ให้แก่โรงเรียนนำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า และโรงเรียนวัดมาบชลูด

นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า กล่าวว่า “ฐานการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ จากเอสซีจี ช่วยปลูกฝังเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดการขยะให้กับนักเรียนของเราได้ดี เมื่อเด็กๆ ออกไปใช้ชีวิตในชุมชน ก็จะนำนิสัยนี้ติดตัวไป ช่วยบอกต่อพ่อแม่ว่าขยะนั้นสามารถเพิ่มรายได้และมีมูลค่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่อย่างเอสซีจี ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ได้อีกด้วย”

เอสซีจีมอบฐานการเรียนรู้การจัดการขยะที่โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

สำหรับฐานเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียน เช่น ฐานถุงนมกู้โลก เรียนรู้การจัดการขยะถุงนม ซึ่งมีปริมาณมากในแต่ละวัน เพื่อรีไซเคิลกลับมาสร้างคุณค่าเป็นสิ่งของใหม่ เช่น เก้าอี้ กระถางต้นไม้ ฐานโรงอาหารรักษ์โลก สร้างความตระหนักเรื่องขยะเศษอาหาร รณรงค์การรับประทานให้หมด พร้อมส่งเสริมเรื่องการนำเศษอาหารมาหมุนเวียนทำปุ๋ย และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ ฐานกรีนโคน ถังหมัก รักษ์โลก เปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย ฐานปุ๋ยไม่กลับกอง นำขยะใบไม้ กิ่งไม้ มาทำเป็นปุ๋ยใช้ประโยชน์ต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนและวัดต่อไป ฐานน้ำหมักชีวภาพจากขยะใบไม้ นำขยะใบไม้มาหมักทำสารปรับปรุงดิน เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจี ได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel