ประธานสภาเกษตรกรฯ ชี้ คู่แข่งหายใจรดต้นคอ ขอให้เกษตรกรปรับตัวเชิงคุณภาพ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์รอบด้าน ณ ปัจจุบัน ไวรัส COVID-19 ระบาด ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศชะงักงันไปอีกระยะหนึ่ง ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบถึงสินค้าเกษตรไทยหลายรายการ เช่น ราคาข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด พืชไร่ ไม้ผลมีทั้งโอกาสดีและไม่ดี ด้านภาคปศุสัตว์ดีต่อเนื่องในหลายปัจจัย เช่น วิกฤตคู่แข่ง โรคระบาดของประเทศเพื่อนบ้าน ความต้องการอาหารปศุสัตว์ของโลกเพิ่มมากขึ้น ทำให้เป็นโอกาสของเกษตรกร แต่ขอให้ระมัดระวังในการดูแลอย่างจริงจังยิ่งยวดต่อสุขภาพสัตว์ให้มีการป้องกันโรคระบาดสัตว์เต็มรูปแบบ 100% เพราะรายได้จะดีต่อเมื่อปศุสัตว์ในมือมีสุขภาพดีด้วย

สำหรับเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ ค่อนข้างหนักหน่วงในเวลานี้ขอให้ลองหารายได้เสริมในพื้นที่ของตนเอง เช่น การปลูกพืชหลังนา ยกตัวอย่างที่จังหวัดลำปางพื้นที่หลายชุมชนปลูกทานตะวันขายเมล็ดได้ผลดี ขอให้เกษตรกรหาข้อมูลว่าจะสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ๆ เป็นส่วนเสริมหรือหลักในพื้นที่ของตนเองได้อย่างไร ขณะที่เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนาคุณภาพ เพราะบัดนี้คู่แข่งตามท้ายมาห่างๆ ไม่นานจะหายใจรดต้นคอ ด้วยเหตุคนซื้อหลักมีประเทศจีนเจ้าใหญ่เจ้าเดียว เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าไม่สามารถพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้หนีห่างคู่แข่งได้ อนาคตเกษตรกรก็จะเหนื่อย การดูแลก่อนเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยว ต้องดูแลตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง ผลไม้ไม่มีคุณภาพต้องคัดออกเป็นผลไม้ตกเกรดหรือผลอ่อนไม่มีคุณภาพต้องไม่ส่งขาย ทั้งนี้ มีทางเดียวเกษตรกรต้องปรับตัวและปรับตัวเชิงคุณภาพ สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพให้ได้เพื่ออนาคตของอาชีพเกษตรจักได้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป