ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับห้วหน้าหน่วยงาน จิตอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจิตอาสา มทร.สุวรรณภูมิ ในการร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณหอประชุมใหญ่ ที่จะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะเริ่มเปิดในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล และเอกชนให้การสนับสนุนในการจัดเตรียมสถานที่ เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา