พช. นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อน ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” ขยายผลจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

📣พช. นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” ขยายผลจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

⏰วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 18.00 น. นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” สร้างชุมชน สร้างวัฒนธรรม ปลูกพืชผักในครัวเรือน พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ขยายผลจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ณ พื้นที่ตำบลนาทม อำเภอนาทม โดยมี นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอนาทม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ตลอดจนผู้นำชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว

🧿จังหวัดนครพนม ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ซึ่งเป็นดังการสนองพระราชปณิธานของพระองค์ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรไทย มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีนัยสำคัญในการสร้างหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มั่นคงและปลอดภัยได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นคงระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน ในส่วนอำเภอนาทม มีพื้นที่ 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน จากการขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัว รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน คิดเป็น 100%

🟣นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้แนะนำ ผู้นำชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สังคมไทยและสังคมโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ หนึ่งในความวิตกกังวลของผู้คน คือประเด็นของความปลอดภัยในสุขอนามัย และเศรษฐกิจ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มุ่งหวังพัฒนาให้ทุกครัวเรือน อยู่เย็น เป็นสุข ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และบูรณาการ ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในหลายภาคส่วน พร้อมผลักดันแผนการส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน สร้างชุมชนเข้มแข็งการพึ่งตนเองได้และเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทางอาหาร และการขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่วัดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งถือว่า วัด พระสงฆ์ เป็นศูนย์กลางของพี่น้องประชาชนในชุมชน เป็นที่พึ่งของประชาชนที่มีความสำคัญในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลัก “บวร” บูรณาการร่วมกัน วัด เป็นหนึ่งในเสาหลักในการพัฒนาชุมชนที่จะนำมาซึ่งความเจริญของชุมชนของประเทศชาติ ประชารัฐ สร้างสุข ด้วยพลังของหลักบวร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างอาหาร นำพาครอบครัวและชุมชนให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้

👉🏼จากนั้น ได้ลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ การดำเนินงานฯ ของครัวเรือนเป้าหมาย “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนเราอยู่ได้” ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง และผู้นำต้องทำก่อน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งเสริมให้สถานศึกษา วัด เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร และขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความยั่งยืน ต่อยอดขยายผลไปสถานศึกษา วัด “บวร” ดังนี้
1.ครัวเรือน นางอุ่นแก้ว แก้วเชื่อม อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 11 บ้านนาทม ตำบลนาทม กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การทำน้ำหมักชีวภาพ ปลูกพริก มะเขือ มะละกอ แมงลัก ผักบุ้ง ถั่ว บวบ กล้วย ฯลฯ
2.ครัวเรือน นางวิญญา ทองกันทม อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 11 บ้านนาทม ตำบลนาทม ปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ พริก ข่า ตระไคร้ มะละกอ ดอกแค บวบ กล้วย ลิ้นจี่ แตงกวา แตงไทย เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่พื้นเมือง มีรายได้วันละ 200-300 บาท
3.ครัวชุมชนบ้านนาทม หมู่ที่ 10 ตำบลนาทม ปลูกในพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 1 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และเลี้ยงกบ
4.ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ณ บริเวณวัดโพธิ์ชัย บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม
ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก พระจีรศักดิ์ โพธิ์สา, นายชัชวาล ภูดีทิพย์ นายก อบต. นาทม, แกนนำหมู่บ้าน และทีมเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ มาร่วมปลูกพืชผักสวนครัว เช่น พริก ตะไคร้ ต้นดอกแค
5.ครัวเรือน นายศุกขี ลาชม อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลนาทม ปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ บวบ ชะอม มะละกอ มะเขือ พริก แมงลัก ฯลฯ
👉🏼และติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ครัวเรือน นายวิษรุต บุญนาง บ้านเลขที่ 111 หมูที่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลนาทม ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช. พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ขนาด 1 ไร่ สัดส่วน 1:1 ประเภทดินร่วนปนทราย ได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่เสร็จแล้ว ได้แนะนำการบริหารจัดการพื้นที่ โดยการปลูกหญ้าแฝก ตะไคร้ กล้วย ฯลฯ เพื่อชะลอการไหลของน้ำ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการพังทลายของหน้าดิน แก่ครัวเรือน

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖