รมว.อว. เยี่ยมชม “คูโบต้าฟาร์ม”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชม “คูโบต้าฟาร์ม” ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเสนอแนะข้อคิดเห็นการขับเคลื่อน BCG Model ด้านเกษตร ด้วยนวัตกรรม Smart Farming เพื่อศึกษาการนำนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร KUBOTA Agri Solutions (KAS) ของคูโบต้าฟาร์ม มาร่วมวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิเมนต์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน

คูโบต้าฟาร์ม มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ เพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในทุกตารางเมตร ภายในพื้นที่ 220 ไร่ ของคูโบต้าฟาร์ม แบ่งออกเป็น 9 โซน ประกอบด้วย โซนให้คำปรึกษาแบบครบวงจร โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ โซนวิจัยเกษตร โซนปาล์มน้ำมัน ยางพาราและผลไม้ โซนวิจัยเกษตรครบวงจร โซนระบบโครงสร้างพื้นฐาน โซนอบรมเกษตรครบวงจร และโซนพื้นที่สร้างประสบการณ์และนวัตกรรมการเกษตร โดยเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานของคูโบต้าฟาร์ม คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แบบครบวงจร